Навчально-методична робота (досвід) | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Навчально-методична робота (досвід)

Навчально–методична робота

Головною метою підготовки фахівців у ХФКТД є підготовка сучасних фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» регламентується Законом України «Про фахову передвищу освіту», Положенням ХФКТД «Про організацію освітнього процесу» та іншими нормативними документами.
Навчально-методичне забезпечення у коледжі створено згідно з галузевими стандартами (ОПП, ОКХ, засобів діагностики) та навчальними планами, які складені на підставі галузевого стандарту для кожної спеціальності.
Викладання дисциплін у коледжі здійснюється у формі аудиторних занять з урахуванням сучасних наукових досягнень та практики. На заняттях широко використовуються інноваційні форми і методи навчання. Процес навчання передбачає лекційні, лабораторно-практичні, семінарські заняття, самостійну роботу студентів з літературою, електронною бібліотекою, навчально-методичним забезпеченням дисциплін, курсове та дипломне проектування, практичне навчання, контрольні заходи.
Для вивчення фахових навчальних дисциплін у коледжі створено повне методичне забезпечення дисциплін, мультимедійні відеоматеріали, навчальні відеофільми, навчально-контролюючі комп’ютерні програми для вивчення дисциплін і теоретичного матеріалу, який винесено на самостійне вивчення.
Особлива увага приділяється вивченню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки. Викладачі мають повне методичне забезпечення дисциплін, навчальні посібники, електронні лекції, комп’ютерні презентації, збірники методичних вказівок до лабораторних та практичних робіт, збірники методичних вказівок до самостійного вивчення дисциплін, методичні вказівки до курсового та дипломного проектування. Розроблені індивідуальні завдання до практичних та лабораторних робіт, до курсового та дипломного проектування для засвоєння технології спеціальності та придбання навичок і компетентностей.
У коледжі активно здійснюється комп’ютеризація освітнього процесу, в ході якого широко використовуються комп’ютерні програми, мультимедійні засоби навчання, інтерактивні дошки, що дає можливість зробити освітній процес більш ефективним.
В освітньому процесі використовуються комп’ютерні програми і мультимедійні засоби навчання. Для вивчення дисциплін дизайнерського напряму були придбані Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Autodesk 3ds MAX та Corel Draw, викладачі підготували електронні лекції, комп’ютерні презентації, навчально-контролюючі програми. У навчальних центрах підприємств галузі КП «Слобожанка», КП «Основ’янка», КП «Трикотажне обєднання», ПП «VLADI», ПП «ХПТФ» студенти коледжу навчаються комп’ютерному дизайну виробів текстильної та легкої промисловості.
У коледжі створено та впроваджено в освітній процес цілісну систему безперервного контролю знань студентів як майбутніх фахівців на всіх етапах навчання з визначенням рівня засвоєння знань протягом усього періоду навчання. Для здійснення поточного та залишкового моніторингу знань студентів викладачі розробляють комп’ютерні тестові завдання, які дозволяють швидко та ефективно оцінювати ступінь опанування навчального матеріалу, модульні контрольні роботи, комплексні контрольні роботи з використанням тестових технологій, які проводяться у чітко встановлені терміни.
Навчально-методичні розробки циклових комісій, що беруть участь у підготовці фахівців, пропонують актуальні форми та методи навчання і діагностики знань, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, відтворенню реальних практичних ситуацій, відпрацюванню навичок аналізу фактичного матеріалу, самостійної роботи та прийняття зважених рішень.
У нашому коледжі склалася традиція проведення не просто відкритих, а показових відкритих занять. Ці заняття проводять викладачі-методисти з метою показати увесь арсенал прийомів, форм і методів новаційних та інноваційних технологій сучасної методики.
Адресовані такі відкриті заняття для обміну досвідом з колегами, а також викладачам інших коледжів і технікумів у рамках засідань обласних методичних об’єднань. Такі заняття ретельно готуються (тематичні виставки, відповідні костюми, художні і творчі номери, музичне оформлення, презентації, оформлюється аудиторія), на них завчасно запрошуються гості – педагогічні працівники коледжу та колеги з інших коледжів на технікумів. Показові заняття несуть потужній емоційний заряд, на все життя запам’ятовуються студентам, поширюють передовий педагогічний досвід у місті й області.

Бібліотечний фонд коледжу має унікальну фахову літературу зі спеціальностей та оновлюється щорічно новими виданнями.
Коледж передплачує 30 журналів, 15 різноманітних газет. Викладачі коледжу постійно поповнюють фонди бібліотеки власними навчально-методичними матеріалами у друкованому і електронному вигляді. Електронна бібліотека поповнюється електронними посібниками, комп’ютерними тестами. Студенти широко використовують електронну бібліотеку, створену викладачами коледжу, для самостійного вивчення дисциплін і поглиблення знань.
У коледжі діють 7 навчально-методичних центрів циклових комісій, за якими закріплено  96 педагогічних працівників:
 Гуманітарних дисциплін;
• Фізико-математичних дисциплін;
• Мистецьких дисциплін;
• Моделювання та конструювання промислових виробів, швейного виробництва;
• Соціальних дисциплін, фізичного виховання та захисту України;
• Економічних та екологічних дисциплін;
• Спеціальних та загально-технічних дисциплін,
які забезпечують методичними посібниками спеціальності коледжу, поповнюючи бібліотечний фонд у паперовому та електронному вигляді, методичні кабінети, кімнати самопідготовки у гуртожитку.
Студенти і викладачі коледжу мають вільний доступ до мережі Internet. Студенти використовують Internet для ведення пошуково-дослідницької роботи, підготовки до семінарів, конференцій, курсового та дипломного проектування та інше.
Навчально-методичне, інформаційне забезпечення повністю забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» і відповідає ліцензійним вимогам надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти.
Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства в освітніх системах акценти переносяться із масових педагогічних методів на індивідуальний підхід до студента, береться до уваги особистість студента, вивчаються можливості та обставини його індивідуального розвитку, створення умов для самореалізації, самонавчання, саморозкриття на різних етапах життя.
Основними принципами розвитку коледжу є:
• систематичність, безперервність освіти
• інноваційність змісту освіти
• єдність фундаментальності та фаховості змісту освіти
• випереджувальний характер навчання
• демократизація навчального процесу
• партнерські стосунки між викладачами і студентами, співробітництво, студент не об’єкт навчання, а його учасник
• формування у студентів загальнолюдських цінностей, патріотизму.
З метою вивчення і узагальнення досвіду викладачів коледжу створено друковані збірники: «Збірник інноваційних технологій навчання», збірники «Інформаційне забезпечення з використанням комп’ютерних технологій дисциплін циклу професійно-практичної підготовки» (І, ІІ частини), «Досвід інформаційного забезпечення дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки», система безперервної екологічної освіти.
Викладачі коледжу кожного року беруть активну участь в обласних науково-практичних конференціях ЗФПО І-ІІ рівнів акредитації, більшість педагогічних працівників коледжу друкують свої статті у збірниках за результатами конференцій, циклові комісії також створюють збірники, методичні роботи за тематикою конференцій. У період підготовки до обласних науково-практичних конференцій у коледжі проводяться внутрішньоколезькі конференції, за результатами яких випускається збірник статей викладачів коледжу для обміну і узагальнення педагогічного досвіду.
Для ефективної організації виховної роботи і розповсюдження досвіду у коледжі створено «Комплексну програму заходів навчально-виховної роботи з урахуванням вікових особливостей студентів на весь період навчання» в трьох томах – 60 авторів-викладачів.
Викладачі постійно поповнюють, оновлюють навчально-методичне забезпечення дисциплін спеціальностей у друкованому і в електронному вигляді з урахуванням досягнень педагогіки, сучасних технологій виробництва.
Формування професійних компетентностей проводиться при постійному моніторингу засвоєння знань студентами, систематично здійснюється модульний контроль знань з використанням тестових технологій. Для забезпечення ефективного диференційованого контролю знань студентів викладачі розробляють модульні і комплексні контрольні роботи, екзаменаційні матеріали з тестовими технологіями і створюють збірники контролюючих матеріалів з тестовими технологіями з дисциплін.
Коледжем планується :
• продовжувати вести пошуково-дослідницьку роботу, удосконалювати тематику пошуково-дослідницьких робіт, особливо за дизайнерським профілем;
• розвивати методичну базу дисциплін, продовжити створювати, удосконалювати методичні посібники для вивчення дисциплін, методичні вказівки до курсового і дипломного проектування, до виконання лабораторних і практичних робіт у друкованому і електронному вигляді для поповнення навчально-методичних центрів, бібліотечного фонду і електронної бібліотеки коледжу;
• продовжити створення методичних навчальних посібників для забезпечення самостійної роботи студентів;
• продовжувати удосконалювати моніторинг знань студентів з дисциплін, розробляти і удосконалювати модульні, комплексні, директорські контрольні роботи, екзаменаційні матеріали з використанням тестових технологій і створювати збірники комплексного контролю знань студентів з дисциплін з метою підвищення якості освітньої діяльності прикладного рівня навчальної підготовки;
• продовжувати поповнення електронної бібліотеки коледжу електронними лекціями, навчальними фільмами, електронними підручниками, комп’ютерними тестами, створеними викладачами коледжу;
• створювати методичні збірники для узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів коледжу.
• працювати над розробленням власних навчальних та контролюючих комп’ютерних програм.
ХФКТД має потужну матеріально-технічну базу, розвинену соціальну інфраструктуру, постійно ведеться робота по оновленню і посиленню матеріально-технічної бази коледжу, закупається сучасне обладнання, комп’ютерна техніка, прилади.
Особлива увага приділяється кадровому педагогічному складу. У коледжі створено висококваліфікований педагогічний колектив однодумців, професіоналів своєї справи, які постійно самовдосконалюються. Для цього у коледжі проводяться науково-методичні конференції, педагогічні читання, організується підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування на підприємствах міста та в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, викладачі – методисти проводять показові відкриті заняття, майстер-класи та виховні заходи для передачі і розповсюдження передового досвіду.