Навчально-методична робота (досвід) | Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну"

Навчально-методична робота (досвід)

Навчально–методична робота

Головною метою підготовки фахівців у ДВНЗ «ХКТД» є підготовка сучасних фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» регламентується Законом України «Про вищу освіту», Положенням ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» «Про організацію навчального процесу» та іншими нормативними документами.
Навчально-методичне забезпечення у коледжі створено згідно з галузевими стандартами вищої освіти (ОПП, ОКХ, засобів діагностики) та навчальними планами, які складені на підставі галузевого стандарту вищої освіти для кожної спеціальності.
Викладання дисциплін у коледжі здійснюється у формі аудиторних занять з урахуванням сучасних наукових досягнень та практики. На заняттях широко використовуються інноваційні форми і методи навчання. Процес навчання передбачає лекційні, лабораторно-практичні, семінарські заняття, самостійну роботу студентів з літературою, електронною бібліотекою, навчально-методичним забезпеченням дисциплін, курсове та дипломне проектування, практичне навчання, контрольні заходи.
Для вивчення фахових навчальних дисциплін у коледжі створено повне методичне забезпечення дисциплін, мультимедійні відеоматеріали, навчальні відеофільми, навчально-контролюючі комп’ютерні програми для вивчення дисциплін і теоретичного матеріалу, який винесено на самостійне вивчення.
Особлива увага приділяється вивченню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки. Викладачі мають повне методичне забезпечення дисциплін, навчальні посібники, електронні лекції, комп’ютерні презентації, збірники методичних вказівок до лабораторних та практичних робіт, збірники методичних вказівок до самостійного вивчення дисциплін, методичні вказівки до курсового та дипломного проектування. Розроблені індивідуальні завдання до практичних та лабораторних робіт, до курсового та дипломного проектування для засвоєння технології спеціальності та придбання навичок і компетентностей.
У коледжі активно здійснюється комп’ютеризація навчального процесу, в ході якого широко використовуються комп’ютерні програми, мультимедійні засоби навчання, інтерактивні дошки, що дає можливість зробити навчальний процес більш ефективним. Наявність придбаних у 2014 році комп’ютерів нового покоління з багатоядерними процесорами дозволяє широке використання у навчальному процесі фахових навчальних та прикладних програм, що дає можливість всебічних аспектів теоретичного та практичного навчання зі спеціальності.
У навчально-виховному процесі використовуються комп’ютерні програми і мультимедійні засоби навчання. Для вивчення дисциплін дизайнерського напряму була придбана комп’ютерна програма Corel Draw, викладачі підготували електронні лекції, комп’ютерні презентації, навчально-контролюючі програми. У начальних центрах підприємств галузі КП «Слобожанка», КП «Основ’янка», КП «Трикотажне обєднання», ПП «VLADI», ПП «ХПТФ» студенти коледжу навчаються комп’ютерному дизайну виробів текстильної та легкої промисловості.
У коледжі створено та впроваджено у навчальний процес цілісну систему безперервного контролю знань студентів як майбутніх фахівців на всіх етапах навчання з визначенням рівня засвоєння знань протягом усього періоду навчання. Для здійснення поточного та залишкового моніторингу знань студентів викладачі розробляють комп’ютерні тестові завдання, які дозволяють швидко та ефективно оцінювати ступінь опанування навчального матеріалу, модульні контрольні роботи, комплексні контрольні роботи з використанням тестових технологій, які проводяться у чітко встановлені терміни.
Навчально-методичні розробки циклових комісій, що беруть участь у підготовці фахівців пропонують актуальні форми та методи навчання і діагностики знань, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, відтворенню реальних практичних ситуацій, відпрацюванню навичок аналізу фактичного матеріалу, самостійної роботи та прийняття зважених рішень.
У нашому коледжі склалася традиція проведення не просто відкритих, а показових відкритих занять. Ці заняття проводять викладачі-методисти з метою показати увесь арсенал прийомів, форм і методів новаційних та інноваційних технологій сучасної методики.
Адресовані такі відкриті заняття для обміну досвідом з колегами, а також викладачам інших коледжів і технікумів у рамках засідань обласних методичних об’єднань.
Заняття проводяться у нестандартних жанрах. Так, наприклад, викладач української та зарубіжної літератури Ландишевська Ганна Яківна підготувала і провела заняття-дослідження «Проблема землі в українській літературі другої половини XIX ст.», із зарубіжної літератури – «Літературна вітальня. Срібна доба російської поезії», «Засідання Малого Нобелівського комітету», заняття-реквієм «Друга світова війна у творах зарубіжної літератури» та ін. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Методичка “Засідання Малого Нобелівського комітету”

Показове заняття “Срібна доба”

Викладач хімії Мараховська Валентина Павлівна провела відкрите показове заняття «Бензилоензоат».

AQwKCtq7nuw

Інноваційні технології навчання при викладанні дисципліни «Екологія»

Такі заняття ретельно готуються (тематичні виставки, відповідні костюми, художні і творчі номери, музичне оформлення, презентації, оформлюється аудиторія), на них завчасно запрошуються гості – педагогічні працівники коледжу та колеги з інших коледжів на технікумів.
Показові заняття несуть потужній емоційний заряд, на все життя запам’ятовуються студентам, поширюють передовий педагогічний досвід у місті й області.

Бібліотечний фонд коледжу має унікальну фахову літературу зі спеціальностей та оновлюється щорічно новими виданнями.
Коледж передплачує 30 журналів, 15 різноманітних газет. Викладачі коледжу постійно поповнюють фонди бібліотеки власними навчально-методичними матеріалами у друкованому і електронному вигляді. Електронна бібліотека поповнюється електронними посібниками, комп’ютерними тестами. Студенти широко використовують електронну бібліотеку, створену викладачами коледжу, для самостійного вивчення дисциплін і поглиблення знань.
В коледжі діють 10 навчально-методичних центрів циклових комісій, за якими закріплено                96 педагогічних працівників:
• Соціальних дисциплін;
• Фізичного виховання та захисту Вітчизни;
• Гуманітарних дисциплін;
• Економічних дисциплін;
• Фізико-математичних дисциплін;
• Мистецьких дисциплін;
• Моделювання та конструювання, технології швейного виробництва;
• Виробництво та дизайн пряжі, тканин та трикотажу;
• Прикладної екології, опоряджувального виробництва;
• Загально-технічних та механічних дисциплін,
які забезпечують методичними посібниками спеціальності коледжу, поповнючи бібліотечний фонд у паперовому та електронному вигляді, методичні кабінети, кімнати самопідготовки у гуртожитку.
Студенти і викладачі коледжу мають вільний доступ до мережі Internet. Студенти використовують Internet для ведення пошуково-дослідницької роботи, підготовки до семінарів, конференцій, курсового та дипломного проектування та інше.
Навчально-методичне, інформаційне забезпечення повністю забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і відповідає ліцензійним вимогам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства в освітніх системах акценти переносяться із масових педагогічних методів на індивідуальний підхід до студента, береться до уваги особистість студента, вивчаються можливості та обставини його індивідуального розвитку, створення умов для самореалізації, самонавчання, саморозкриття на різних етапах життя.
Основними принципами розвитку коледжу є:
• систематичність, безперервність освіти
• інноваційність змісту освіти
• єдність фундаментальності та фаховості змісту освіти
• випереджувальний характер навчання
• демократизація навчального процесу
• партнерські стосунки між викладачами і студентами, співробітництво, студент не об’єкт навчання, а його учасник
• формування у студентів загальнолюдських цінностей, патріотизму.
Коледжем створено комплексний план розвитку навчального закладу до 2021 року. З метою вивчення і узагальнення досвіду викладачів коледжу створено друковані збірники: «Збірник інноваційних технологій навчання», збірники «Інформаційне забезпечення з використанням комп’ютерних технологій дисциплін циклу професійно-практичної підготовки» (І, ІІ частини), «Досвід інформаційного забезпечення дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки», система безперервної екологічної освіти.
Викладачі коледжу кожного року беруть активну участь в обласних науково-практичних конференціях ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, більшість педагогічних працівників коледжу друкують свої статті у збірниках за результатами конференцій, циклові комісії також створюють збірники, методичні роботи за тематикою конференцій. У період підготовки до обласних науково-практичних конференцій у коледжі проводяться внутриколезькі конференції, за результатами якої випускається збірник статей викладачів коледжу для обміну і узагальнення педагогічного досвіду.
Для ефективної організації виховної роботи і розповсюдження досвіду у коледжі створено «Комплексну програму заходів навчально-виховної роботи з урахуванням вікових особливостей студентів на весь період навчання» в трьох томах – 60 авторів-викладачів.
Для шанування Перемоги у Великій Вітчизняній війні коледжем випущено збірник «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», в якому висвітлені спогади про воєнні роки колишніх викладачів коледжу, співробітників, батьків, дідусів студентів – авторів-викладачів і студентів.
Викладачі постійно поповнюють, оновлюють навчально-методичне забезпечення дисциплін спеціальностей у друкованому і в електронному вигляді з урахуванням досягнень педагогіки, сучасних технологій виробництва.
Формування професійних компетентностей проводиться при постійному моніторингу засвоєння знань студентами, систематично здійснюється модульний контроль знань з використанням тестових технологій. Для забезпечення ефективного диференційованого контролю знань студентів викладачі розробляють модульні і комплексні контрольні роботи, екзаменаційні матеріали з тестовими технологіями і створюють збірники контролюючих матеріалів з тестовими технологіями з дисциплін.
Систематично редакційні колегії циклових комісій готують та випускають газету коледжу «Методичний вісник».
За результатами проведених студентами дизайнерських робіт та досліджень коледж отримав чимало дипломів та відзнак. За останні 5 років створені колекції одягу «Українське Бароко –          16-18 століття», «Японія», «Квіти України», «Океан», «Венеціанська ніч», «Світанок України», «Слобожанський Ярмарок», «Козацькі переспіви», «Лісова пісня», «Краса і гордість України», «Савана», «Готична ностальгія», «Полтавчанка», «Слобожанка», «Перлина сходу», «Київська Русь», «Роксолана», «Стихії», «Віват, чемпіони», «Діти сонця», у 2014 році під керівництвом викладачів студентами спеціальності «Моделювання та конструювання промислових виробів» створено колекції одягу «Галактика», «Писанки», «Бриз», «Слобожанське джерело», також студентами колежу створено чимало колекцій зачісок, постижерних робіт.
Коледжем планується :
• продовжувати вести пошуково-дослідницьку роботу, удосконалювати тематику пошуково-дослідницьких робіт, особливо за дизайнерським профілем;
• розвивати методичну базу дисциплін, продовжити створювати, удосконалювати методичні посібники для вивчення дисциплін, методичні вказівки до курсового і дипломного проектування, до виконання лабораторних і практичних робіт у друкованому і електронному вигляді для поповнення навчально-методичних центрів, бібліотечного фонду і електронної бібліотеки коледжу;
• продовжити створення методичних навчальних посібників для забезпечення самостійної роботи студентів;
• продовжувати удосконалювати моніторинг знань студентів з дисциплін, розробляти і удосконалювати модульні, комплексні, директорські контрольні роботи, екзаменаційні матеріали з використанням тестових технологій і створювати збірники комплексного контролю знань студентів з дисциплін з метою підвищення якості освітньої діяльності прикладного рівня навчальної підготовки;
• продовжувати поповнення електронної бібліотеки коледжу електронними лекціями, навчальними фільмами, електронними підручниками, комп’ютерними тестами, створеними викладачами коледжу;
• створювати методичні збірники для узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів коледжу.
• працювати над розробленням власних навчальних та контролюючих комп’ютерних програм.
ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» має потужну матеріально-технічну базу, розвинену соціальну інфраструктуру, постійно ведеться робота по оновленню і посиленню матеріально-технічної бази коледжу, закупається сучасне обладнання, комп’ютерна техніка, прилади.
Особлива увага приділяється кадровому педагогічному складу. У коледжі створено висококваліфікований педагогічний колектив однодумців, професіоналів своєї справи, які постійно самовдосконалюються. Для цього у коледжі проводяться науково-методичні конференції, педагогічні читання, організується підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування на підприємствах міста та в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, викладачі – методисти проводять показові відкриті заняття, майстер-класи та виховні заходи для передачі і розповсюдження передового досвіду. У 2015 році 13 педагогічних працівників коледжу закінчили магістратуру Української інженерно-педагогічної академії.
Результативність діючої в коледжі навчально – методичної системи забезпечення навчально-виховного процесу підтверджено в 2014 році висновками експертів при проведенні чергової акредитації спеціальності 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».

Vih6

Vih5

Vih1

Vih7

Vih8