Виховна робота | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Виховна робота

sys_vuh_rob

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У
Харківському фаховому коледжі технологій та дизайну

      У коледжі протягом навчання ведеться виховна робота згідно із загальноколезьким планом з виховної роботи за рекомендаціями МОН. Виховна робота очолює всі напрямки , а саме:
Організаційно-пізнавальна діяльність направлена на розвиток і формування громадянина як особистості, спрямована на контроль навчальної і громадської діяльності студентів, на підвищення їхньої творчості, активності і свідомості, на зміцнення зв’язків з батьками , на адаптацію студентів у нових умовах, формування і згуртування студентського колективу, залучення молоді до художньої самодіяльності, позанавчальної роботи (концерти, свята, гуртки, клуби, спортивні секції), формування культури поведінки студента, що включає єдність загальнолюдських цінностей: доброту, увагу, милосердя, совість, чесність, справедливість, гідність, повагу до своїх батьків, роду.
Громадянське виховання спрямоване на формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, залучати її до суспільного життя, в якому права людини є визначальними. Громадянське виховання поєднує суспільну й приватну сфери та включає в себе національно-патріотичне виховання, правове виховання, мовне виховання.
– Національно-патріотичне виховання спрямовано на виховання патріотичних почуттів, утвердження національної гідності, набуття молодим поколінням соціального досвіду, усвідомлення своєї етнічної спільності, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді розвиненої духовності, моральної і національної культури.
– Правове виховання спрямовано на виховання студентів в дусі патріотизму, свідомого відношення до праці, високої культури, нетерпимості до явищ, що суперечать нормам моралі, формування у молодого покоління правової культури та правової свідомості, що передбачають глибоку повагу до правової основи держави і суспільного життя, розуміння соціальної ролі права і переконання в необхідності точного дотримання його норм і принципів, нетерпимість до будь – яких порушень законності, готовність до повсякденного співвідношення своєї поведінки з принципами і нормами закону, до сприяння формуванню такої ж позиції у інших членів суспільства, спрямовано на виховання у студента необхідних в житті юридичних знань і навчання поважати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, формувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень.  
– Мовне виховання прищеплення студенту шановливого ставлення до рідної мови, формування культурної та толерантної особистості, довести до студента, що українська мова виконує важливі освітні функції. Головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування, пізнання нагромаджених людством культурних цінностей. Як форма вияву національної й особистісної свідомості, вона є засобом самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини. Вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей студентів в усіх сферах життя. Виконати завдання – підготувати спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом.
– Духовно-моральне виховання направлено на оволодіння духовними цінностями, нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адекватної поведінки у процесі формування суспільних відносин, збагачення духовності студента, яке дає кожному внутрішню силу, впевненість у майбутньому, знання історичного минулого свого народу.
– Превентивне виховання направлено на знищення негативних звичок, на комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці студентів, на їх допомогу і захист.
– Художньо-естетичне виховання передбачає формування у студентів художньо-естетичного ставлення до дійсності як здатності до художнього пізнання світу та його образної оцінки, формування таких особистісних якостей, як відчуття краси та гармонії, здатності емоційно відгукуватися на різноманітні прояви естетичного у навколишньому світі, вміння підмічати прекрасне у спостережуваних явищах та усвідомлювати його, формування потреби в спогляданні та милуванні, формування більш високих художньо-естетичних потреб, розвиток потреби в естетичній діяльності, активна участь студентів у діяльності художніх колективів, творчих об’єднаннях та гуртках (хореографічному, образотворчого мистецтва та інших), ансамблях, клубах за інтересами (літературних, наукових, філософських)
– Трудове та професійне виховання передбачає залучення студентів до різноманітних організаційних видів суспільно корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці, прищеплення любові до обраної спеціальності, до обраної професії.
– Фізичне виховання. Формування здорового способу життя передбачає утвердження здорового способу життя, формування здібностей особистості, виховання потреби у фізичному вдосконаленні, заняттях фізкультурою та спортом,зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток форм і функцій людського організму, заняття фізичними вправами, загартування організму, гігієна праці та побуту, всебічний розвиток людського тіла і духу.
– Екологічне виховання – формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї, виховання шанобливого, дбайливого ставлення до природи та до життя, формування екологічної культури особистості як форми регулювання взаємодії людини з природою.
– Сімейно-родинне виховання – виховання фізично та морально здорової особистості, ознайомлення студентів із законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики і психології сімейного життя, закріплення гарних толерантних норм поведінки у відношеннях юнаків і дівчат, формування світогляду, національного духу, високої моральності, трудової підготовки, громадянського змужніння, глибоких людських почуттів, любові до матері і батька, бабусі і дідуся, роду і народу, шани рідної мови, історії і культури.

Vr2

Vr3