Практичне навчання | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Практичне навчання

Важливою особливістю нашого коледжу є організація практичного навчання на провідних підприємствах, організаціях та установах галузей за профілем підготовки, серед яких відомі в Україні та за її межами.

Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй належить найважливіша роль у зближенні теоретичної підготовки з практичною діяльністю, в становленні фахівців, що мають не тільки знання, але й професійне уміння, початковий досвід.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА – обов’язковий компонент освітньо-професійних програм, що спрямований на набуття студентом професійних і загальних компетентностей і передбачає:

-оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації і знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії;

-формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах;

-виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх застосовувати у практичній діяльності;

-розвиток навичок науково-дослідної роботи та вирішення прикладних завдань;

-формування навичок командної роботи;

-підвищення здатності до працевлаштування;

-отримання здобувачем освіти досвіду роботи, що необхідний для присвоєння професійної кваліфікації.

Практики, залежно від спрямованості та умов проведення, специфічних для конкретного фаху освітніх цілей, поділяють на такі види:

-навчальна, під час якої особа, що навчається, під постійним керівництвом викладача у складі групи або індивідуально вирішує навчальні завдання;

-виробнича (переддипломна, технологічна тощо), під час якої студент повністю або частково виконує функціональні обов’язки працівника відповідного фаху та рівня та вирішує реальні завдання. Структура виробничої практики залежить від змісту практичного навчання та має забезпечити виконання основних професійних функцій тих посад, на які може претендувати студент після здобуття відповідного освітнього ступеня.

Практичну підготовку здобувачів освіти проводять із врахуванням компетентнісного підходу в органах державної влади, на підприємствах, установах, в організаціях.

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються з основними технологічними процесами, обладнанням, специфікою організації робочого процесу у виробничих умовах.

Для належної організації навчальної практики в коледжі створенотри  швейні, трикотажна, слюсарно – механічна, ткацька, перукарського мистецтва навчальні майстерні, кабінет для оформлення зачісок і декоративної косметики та гриму,окрему килимову ділянку, в якій встановлено єдиний серед ЗВО України промисловий килимовий верстат фірми «Текстима».

Швейні навчальні майстерні оснащені сучасним промисловим технологічним обладнанням провідних світових виробників, серед яких: «BRAZER», «JUKI», «TYPICAL», «SIRUBA», «JOZE», «JACK», «GEMSY», комплекс ВТО «VEIT» та праски з парогенераторами «SILTER», «Brazer» -швейно-вишивальна машина, «SILVER» – побутова трикотажна машина та багато інших.

 

Технологічна практика передбачає закріплення знань, одержаних студентами при вивченні дисциплін спеціального циклу, поглиблення знань, удосконалення умінь, навичок, набутих у період навчальної практики, вивчення організації праці на дільниці, в бригаді, на робочому місці і зв’язок даної дільниці з іншими дільницями виробництва, виявлення “вузьких місць“ у технологічному процесі виробництва, пропозиції по їх ліквідації, формування у студентів здатності до ділових комунікацій у професійній сфері, почуття відповідальності за доручену роботу, оволодіння навичками роботи фахового молодшого бакалавра, набуття навичок роботи в команді і основ ділового спілкування.

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та перевірки готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також з метою збору матеріалів для дипломного проектування.

Практика студентів коледжу проводиться на визначених базових підприємствах, які забезпечують виконання програм відповідного виду практики для певної спеціальності.

Під час проходження практики на підприємствах і організаціях, студенти навчаються працювати на  найсучаснішому технологічному обладнанні прядильного, ткацького, трикотажного, опоряджувального та швейного профілю. Сучасний фахівець вміє оцінювати сучасні технологічні процеси, проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості, добре знає технологію пошиття виробів, прогресивні методи обробки виробів, володіє комп’ютерними технологіями, має навички організаторської та управлінської діяльності. Наші випускники володіють знаннями з конструювання та моделювання сучасного одягу, створюють оригінальні дизайн-проекти колекцій одягу, які посідають перші місця на Міжнародних, Всеукраїнських та інших конкурсах фахової майстерності.

Серед таких підприємств: «Харківська прядильно-ткацька фабрика  «VLADI» ТОВ, ППФ «Слобожанка»,  ТОВ «Виробнича організація Харків»,ПП «Ковальова», КП «Трикотажне об’єднання», ТМ DOMINISS, ТМ DRESSA, «Харківський канатний завод»,Харківський державний академічний театр ляльок імені В.А.Афанасьєва, Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.Лисенка, «Все для швейного бізнесу Leg-prom», система сучасних хімчисток, авторські перукарські салони.

Метою практичної підготовки студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а також знайомство з найсучаснішим обладнанням, з його обслуговуванням  та роботою на ньому, проводять збір матеріалу для виконання курсових проектів та дипломних проектів.

Студенти практиканти спеціальності «Екологія» проходять  практику на КП «Диканівські очисні споруди», КП «Водоканал», ООО ПК “Полипак ЛТД”, АТ «Турбоатом», ПАО «ХАРТРОН». За період практики розглядають широке коло питань з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. У майбутньому студенти можуть  працювати у спеціалізованих лабораторіях, виробничих, науково-дослідницьких, навчальних установах та інших організаціях, де вирішуються питання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, а також питання охорони праці на виробництві.

Практичне навчання студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на підприємствах різних форм власності.

Спеціальність «Дизайн» має такі спеціалізації, як: «Графічний дизайн» та «Перукарське мистецтво та декоративна косметика». Студенти цього напрямку проходять практики на передових підприємствах різної форми власності, таких як: видавництво «Віват», видавництво «Ранок», молодіжний театр «Мадрегал», Харківський державний академічний театр ляльок імені В.А.Афансасьєва, а також у салонах краси.

Практика є невід’ємною частиною підготовки фахівців напряму “Дизайн”, метою якої є підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками, ознайомлення студентів із сферою їх майбутньої професійної діяльності на прикладах проектів, виробничих організацій, дизайн-студій,заглиблене ознайомлення з явищем мистецького стилю та його втіленням в дизайн-об’єкти, поглиблення та закріплення знань з історії й теорії дизайну та мистецтва, стилістичного розмаїття, формування більш творчого підходу до проектування,вдосконалення особистих,ділових,професійних і комунікативних якостей.

Наші студенти беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях,  завжди  отримують винагороди , посідають призові місця.

Студенти закінчують коледж конкурентоспроможними фахівцями завдяки чому вони з легкістю знаходять місце роботи або продовжують навчання  у закладах вищої освіти.

 

Для проходження практики на виробництві

студентові потрібні такі документи:

1_Щоденник практики

2_Запит на проходження практики на виробництві

3_Акт перевірки санітарних умов на виробництві

4_Договір про проведення практики