Система організації методичної роботи | Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну"

Система організації методичної роботи

Методична робота у коледжі – це цілісна система, компоненти якої тісно взаємопов’язані та ґрунтуються на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду, спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача і колективу в цілому. Ефективна організація методичної роботи при використанні інноваційних методів і технологій, неможлива без системності.
Продуктами (результатами) методичної діяльності є методичне, інформаційне забезпечення дисциплін згідно з навчальними планами спеціальностей.
Методичну діяльність слід розуміти як самостійний вид професійної діяльності педагога з проектування, розробки, конструювання, дослідження засобів навчання, які дозволяють здійснювати регуляцію навчальної діяльності як викладачів так і студентів з окремих предметів чи їх сукупності.
Об’єктом методичної діяльності викладача коледжу є формування професійних знань, умінь та навичок.
Предмет методичної діяльності – різні прийоми, методи та способи реалізації і регуляції процесу формування нових знань та вмінь з урахуванням специфіки змісту конкретного предмета.
Суб’єктами педагогічної діяльності є викладач або загалом педагогічний колектив.
Продуктами (результатами) методичної діяльності є методичне, інформаційне забезпечення дисциплін згідно з навчальними планами спеціальностей.
Існують різні види методичної діяльності викладачів:
– розробка навчально-програмної документації, методичних комплексів дисциплін;
– розробка новітніх технологій, методів і форм навчання;
– впровадження передового педагогічного досвіду;
– розробка методики вивчення предмету;
– методичний аналіз навчального матеріалу;
– розробка й планування системи занять теоретичного та практичного навчання;
– моделювання й конструювання форм викладання навчального матеріалу на занятті;
– розробка видів, форм, засобів контролю знань, умінь та навичок;
– управління та оцінка діяльності студентів на заняттях;
– робота над проблемами модернізації освіти;
– робота над педагогічними проблемами.
Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах, методах і засобах. У вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.
Педагог повинен ставити перед собою завдання узагальнення й передачі методичного досвіду, що переводить методичну діяльність з практичного рівня на теоретичний і обумовлює необхідність оформлення її в самостійний вид професійної діяльності педагога. Методична робота педагога перетворюється в професійну методичну діяльність, яка створює умови й забезпечує розробку засобів навчання різного призначення, методів, методик викладання, навчальних програм та інше.
Системний підхід до організації методичної роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації визначає шляхи активізації формування особистості.
На основі системного підходу до організації методичної роботи використовується особистісно-орієнтовний підхід й наукова організація педагогічної праці, забезпечується створення психолого-педагогічних умов.
Системний підхід дозволяє виважено обрати та застосовувати форми та методи організації методичної роботи, застосовувати творчий підхід й дотримання державних стандартів.
Головні заходи в організації освітньої діяльності коледжу спрямовані на активізацію зусиль педагогічного колективу для виконання завдань Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення якості вищої освіти з упровадження Болонського процесу.
Пріоритетними залишаються:
– підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” для задоволення потреб різних галузей народного господарства;
– впровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;
– надання повної загальної середньої освіти;
– підготовка іноземних громадян за акредитованими у коледжі напрямами та спеціальностями;
– спрямування навчально-виховного процесу на всебічний розвиток особистості і задоволення її потреб; виховання свідомого громадянина, патріота, забезпечення потреби суспільства у конкурентноспроможних, компетентних та відповідальних фахівцях;
– формування якісного контингенту студентів;
– направлення зусилля на підвищення відповідальності посадових осіб, які причетні до забезпечення якості освітньої діяльності та виховання;
– укріплення партнерських зв’язків з підприємствами та організаціями для забезпечення належної професійно-практичної підготовки молоді і майбутнього працевлаштування випускників;
– проведення постійних моніторингів якості освіти (група – курс – відділення – коледж), оцінювання здібностей студентів із застосуванням тестових технологій;
– продовження проведення інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;
– посилення зв’язків з органами студентського самоврядування та участі студентів у вирішенні питань підвищення якості навчально- виховного процесу;
– ефективне використання матеріально-технічних ресурсів коледжу;
– утвердження новітніх інформаційних педагогічних технологій;
– формування у студентів уміння вчитись життєво важливим компетентностям, гуманізація навчально-виховного процесу.

схема

Якість методичної роботи у коледжі забезпечує взаємодія методичного кабінету і 10 методичних центрів циклових комісій коледжу.
Методичний кабінет коледжу є центром методичної роботи де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.
У коледжі діють 10 навчально-методичних центрів циклових комісій.
Головною метою методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу у коледжі, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників коледжу.
Діяльність методичного кабінету будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, системного підходу до навчально-методичного забезпечення, навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника, щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.
Завданнями методичного кабінету є:
1. Координація методичної роботи педагогічних працівників коледжу
2. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу
3. Вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій та їх впровадження у навчально-виховний процес
4. Узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду
5. Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення навчально-виховного процесу з метою підвищення його рівня
6. Створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення педагогічних працівників коледжу
7. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників коледжу
8. Організація створення електронної бібліотеки методичного забезпечення дисциплін
9. Організація створення комп’ютерного програмного забезпечення дисциплін
10. Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою
11. Організаційна на координаційна робота щодо проведення показових відкритих занять викладачів-методистів
12. Проведення щорічних науково-методичних конференцій коледжу.
13. Підготовка педагогічних працівників коледжу до атестації
14. Організаційна на координаційна робота щодо створення інформаційного забезпечення дисциплін.
Завданнями методичних центрів циклових комісій є:
1. Створення методичного забезпечення дисциплін згідно з навчальними планами спеціальностей
2. Створення навчальних збірників та навчальних посібників
3. Створення завдань та методичних матеріалів до семестрових екзаменів
4. Створення методичного забезпечення курсової підготовки
5. Створення екзаменаційної завдань та документації до вступних екзаменів та творчих конкурсів
6. Створення інформаційного забезпечення дисциплін згідно з навчальними планами спеціальностей
7. Створення комп’ютерного програмного забезпечення дисциплін
8. Вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій та їх впровадження у навчально-виховний процес
9. Організація пошуково – дослідницької роботи студентів
10. Новаторство
11. Підготовка відкритих занять
12. Підготовка до щорічних колезьких і навчально-методичних та навчально-практичних конференцій ВНЗ І-ІІ р.а.
13. Підготовка до виставок методичних робіт
14. Підготовка до виставок технічної творчості студентів
15. Організація студентських конференцій
16. Організація конкурсів „Кращий за фахом”
17. Виховна робота у колежі і у гуртожитку.
Навчально-методичні центри циклових комісій допомагають викладачам вирішувати проблеми пошуку нових форм та методів педагогічної роботи, узагальнювати педагогічний досвід викладачів, систематизувати напрацьований викладачами досвід за напрямами, здійснювати творчі зв’язки з кафедрами ВНЗ ІV рівня акредитації, проводити навчання молодих викладачів тощо.
Увесь навчально-виховний процес планується. На початок кожного навчального року плануються основні напрями роботи усіх ланок навчально-виховного процесу коледжу, головні заходи з удосконалення навчально-виховного процесу. Складаються плани роботи закладу, навчально-методичної роботи, педагогічної ради, роботи методичної ради, групи аналізу навчально-виховного процесу, план виховної роботи у коледжі і в гуртожитку, план роботи семінару молодих викладачів, план підвищення кваліфікації викладачів, план роботи завідувачів відділень, завідувачів лабораторіями, завідувачів кабінетами, майстернями, план роботи бібліотеки, план роботи кімнат самопідготовки у гуртожитку, плани роботи циклових комісій тощо. В результаті створюється комплексний план навчально-виховної роботи коледжу на навчальний рік.
Щомісячно проводяться педагогічні ради, де розглядаються актуальні проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів, робота педагогічного колективу спрямовується на удосконалення навчально-виховного процесу за усіма напрямками роботи.
При підготовці до засідань педагогічних рад коледжу готуються програми перевірки роботи за визначеною тематикою: обмін досвідом роботи циклових комісій, взаємоперевірки роботи циклових комісій, контроль якості навчання, втілення у навчально-виховний процес інноваційних технологій, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, правове виховання, стан практичного навчання та інше.
Перевірка рівня якості роботи кожної циклової комісії проводиться групою аналізу, яка складається з членів адміністрації, викладачів інших циклових комісій за підготовленою програмою перевірки.
Всі питання щодо методичної роботи коледжу розглядаються на методичній раді коледжу.
На засіданнях циклових комісій обговорюються рішення педагогічних рад, обговорюються шляхи їх виконання, приймаються рішення щодо покращення навчально-виховного процесу.
В кінці кожного навчального року проводяться заслуховування звітів усіх педагогічних працівників коледжу по цикловим комісіям щодо навчально-виховної роботи з представленням результатів методичної та виховної роботи. В результаті визначаються кращі педагогічні працівники згідно з номінаціями:
– «Майстер –клас – педагогічна слава»
– «Кращий голова циклової комісії»
– «Кращий наставник»
– «Кращий викладач з фундаментальних дисциплін»
– «Кращий викладач гуманітарних дисциплін»
– «Кращий молодий викладач»
– «Викладач зразкової педагогічної майстерності»
– «Кращий викладач спеціальних дисциплін»
– «Кращий вихователь»
– «Кращий класний керівник»
– «Кращий студент коледжу».

НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОЛЕДЖІ:
1. Створення навчально-методичної документації:
1) Розробка Галузевих стандартів вищої освіти молодших спеціалістів
2) Написання і підготовка до видання:
– навчальних посібників
– навчально-методичних збірників
– конспектів лекцій
– інструктивно-методичних матеріалів до лабораторних, практичних робіт
– методичних матеріалів до семінарських занять
– матеріалів і методичних вказівок до самостійної роботи студентів
3) Написання і підготовка до видання статей з питань освіти і педагогіки
4) Складання навчальних програм
5) Складання робочих навчальних програм
6) Складання навчальних програм до курсової підготовки до вступу до коледжу
7) Створення засобів для контролю знань студентів з дисциплін:
8) методичних матеріалів і завдань до модульних, комплексних, директорський контрольних робіт з використанням тестових технологій
9) методичних матеріалів і завдань до екзаменів
10) методичних матеріалів і завдань до державної підсумкової атестації, державних екзаменів
11) Створення методичних вказівок до курсового та дипломного проектів, курсових робіт
12) Створення інформаційного забезпечення дисциплін
13) Розробка і постановка нових лабораторних робіт
14) Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо)
15) Створення комп’ютерного програмного забезпечення дисциплін
16) Складання екзаменаційних білетів до вступних випробувань
17) Складання навчальних програм до вступних випробувань
18) Складання завдань до співбесіди, які проводяться підчас вступних випробувань
2. Створення методичних робіт, які направлені на вирішення проблем освіти України
3. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.
4. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу
5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
6. Проведення рейтингової оцінки діяльності викладачів, циклових комісій
7. Атестація педагогічних працівників
8. Організація пошуково – дослідницької роботи студентів
9. Підготовка і проведення конференцій для педагогічних працівників коледжу
10. Підготовка і проведення позанавчальних навчально-виховних заходів (студентських конференцій, читань, конкурсів, змагань тощо)
11. Участь в обласних науково-практичних і науково-методичних конференціях ВНЗ І-ІІ р.а.
12. Підготовка виставок, виховних заходів.